WEBSITE DISCLAIMER

versie 1.0 – februari 2019

Deze website is eigendom van Tabanaa CVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0690.615.551 (hierna, ‘Tabanaa, ‘wij’ of ‘we’).Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tabanaa of rechthoudende derden (bv. hotels). Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen of wijzigingen van het geheel of een gedeelte van deze website – in welke vorm of op welke manier dan ook – zijn verboden, tenzij Tabanaa hiervoor een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze website is louter van algemene aard. Deze informatie is geenszins aangepast aan uw persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, medisch of juridisch advies worden beschouwd.Tabanaa levert – voor zover als redelijkerwijs mogelijk – de nodige inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Opgelet: Tabanaa is hiervoor vaak afhankelijk van de informatie die zij ontvangt van derden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Tabanaa de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, verzoeken wij u om de beheerder van onze website contacteren.De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Tabanaa geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.Tabanaa kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Tabanaa verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op (het gebruik van) deze website. In geval van een geschil met betrekking tot (het gebruik) van de website of de daarmee verbonden dienstverlening, zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

Arrow Image